schoudercom

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een participatieorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders. De Medezeggenschapsraad op De Vosseschans bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De directie van de school is adviserend.
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen. De MR vergadert aan de hand van een jaarplanner, zodat jaarlijks terugkerende onderwerpen op het juiste moment gedurende het schooljaar geagendeerd kunnen worden. Het gaat hierbij om onderwerpen als: schoolgids, begroting, schoolplan, formatieplan, vakantierooster, huisvesting, arbo-zaken etc. Daarnaast worden actuele zaken besproken. Actuele zaken kunnen door de MR-leden worden ingebracht, door de directie, maar ook middels vragen van ouders. Ouders kunnen MR-leden raadplegen of verzoeken om bepaalde onderwerpen tijdens de MR-vergaderingen te bespreken.
De MR vergadert gemiddeld 7 keer per schooljaar. De vergaderdata worden voorafgaand aan iedere vergadering in de Mededelingen vermeld. De MR-vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De vergaderingen van de MR worden bijgewoond door de directeur.

GMR
Naast de MR bestaat er ook de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van De Veenplas). Deze bestaat uit leden die door de afzonderlijke MR-en van de scholen van De Veenplas zijn gekozen. De ene helft van de GMR bestaat uit leden uit de personeelsgeleding en de andere helft bestaat uit leden uit de oudergeleding (zelfde principe als bij de MR). Zij doen verslag tijdens de vergaderingen van de MR. U kunt informatie en vastgestelde beleidsstukken inzien op www.wijdevenen.nl.


De samenstelling van de MR is voor het schooljaar 2018-2019 als volgt:

In de Medezeggenschapsraad worden de ouders vertegenwoordigd door:
Roos Eichhorn
Jeffrey Wilson
Mariëlle Touw (afgevaardigde GMR)


Het personeel wordt vertegenwoordigd door:
Sybke Reatsch
Donja Brug
Tjitske Kaspers

 

Huishoudelijk regelement MR

Jaarverslag MR okt 2018